Hier vind je het antwoord op de belangrijkste CAO-vragen van TON-lezers. Staat jouw vraag er niet bij? Stuur een e-mail en TON laat het voor je uitzoeken.

Wat zijn mijn rechten als ik 55 jaar of ouder ben?

Als je 55 jaar of ouder bent, heb je als werknemer enkele extra rechten. Hieronder zie je welke dat zijn.

Ben je 55 jaar of ouder, dan kun je sinds 1 juli 2017 niet meer verplicht worden om:
– te werken in een ploegendienst;
– te werken in de nacht (meer dan één uur tussen 00.00 en 06:00 uur);
– overuren te maken.
Je moet wel zelf actie ondernemen.

Hoe vraag je dit aan?
Je dient aan het begin van elk kalenderjaar aan te geven of je gebruik wil maken van de uitzonderingsregeling. Omdat dit in bedrijven niet altijd te organiseren is, moeten de afspraken in onderling overleg tussen jou en je werkgever gemaakt worden. Het is dus verstandig om tijdig te melden dat je niet meer in ploegendienst of in de nacht wilt werken of overuren maken.

Uitzondering (oud-)cao Goederenvervoer Nederland
Bestaande afspraken tussen de werknemers en de werkgevers die onder de cao Goederenvervoer Nederland vielen, die al bestonden voor 1 juli 2017, blijven gerespecteerd. Dit geldt alleen voor afspraken over het werken in de nacht en het maken van overuren.

Vragen?Heb je vragen over deze regeling of over andere cao-zaken? Neem dan contact op met Stichting VNB via het gratis telefoonnummer 0800-0225022 (tijdens kantooruren) of via transport@fnv.nl
Of kijk op caonaleving.nl

Wat staat er in mijn arbeidsovereenkomst?

Iedereen wisselt weleens van baan. Dat kan natuurlijk je eigen keuze zijn, de keuze van je werkgever of noodgedwongen door bijvoorbeeld een verhuizing of een faillissement.
Heb je een nieuwe werkgever gevonden waar je aan de slag kunt? Dan legt je nieuwe werkgever jullie afspraken als het goed is schriftelijk vast in een arbeidsovereenkomst.

In de cao staat welke afspraken er minimaal in je arbeidsovereenkomst opgenomen moeten worden. Dat zijn zaken die redelijk voor de hand liggen, zoals welke functie je gaat uitoefenen, voor hoeveel uur per week je dit gaat doen en vanaf welke datum je voor je nieuwe werkgever gaat werken.

Standplaats
Er moet volgens de cao ook een aantal gegevens in je arbeidsovereenkomst staan, waar je misschien niet direct aan denkt. Bijvoorbeeld wat je standplaats zal zijn. De standplaats is de plek waar of waar vandaan je je werk gaat doen. Dit kan het kantoor van je werkgever zijn. Maar het kan bijvoorbeeld ook je huisadres, een depot of het adres van een klant van je werkgever zijn. Je standplaats is onder andere belangrijk voor de berekening van de vergoeding van verblijfkosten.

Loonschaal
Verder moet er in je arbeidsovereenkomst staan welk loon je gaat verdienen. Het is niet zo dat je werkgever hierin veel vrijheid heeft. In de cao zijn tenslotte loonschalen opgenomen. Afhankelijk van het werk dat je gaat doen, zal je werkgever je in een loonschaal (aangegeven met een letter, van A tot H) moeten plaatsen. Heb je recente werkervaring in eenzelfde of soortgelijke functie, dan moet je werkgever daarmee rekening houden en je in een hogere loontrede (aangegeven met een cijfer) van de cao plaatsen. In je arbeidsovereenkomst komt als het goed is dus een letter en een cijfer te staan, bijvoorbeeld loonschaal C4, D2 of D5.

Welke cao
Tenslotte is het belangrijk dat je werkgever in je arbeidsovereenkomst opneemt welke cao op jou van toepassing is. Dan weet je tenslotte altijd welke afspraken er verder nog allemaal voor jou gelden.

Heb je vragen over je arbeidsovereenkomst? Neem dan contact op met Stichting VNB via het gratis telefoonnummer 0800-0225022 (tijdens kantooruren) of transport@fnv.nl.

Ziek en vakantie? Hoe zit dat?

Wat gebeurt er met je vakantiedagen als je ziek wordt tijdens je vakantie? Of als je vakantie hebt aangevraagd en dan ziek wordt?

Wettelijk en bovenwettelijk
Allereerst iets over je recht op vakantiedagen. Iedere werknemer heeft volgens de wet recht op minimaal 4 maal de wekelijkse arbeidsduur aan vakantie. Als je 40 uur in de week werkt, heb je dus recht op minimaal 160 uur, ofwel 20 vakantiedagen. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. Daarnaast worden er vaak in de cao of in de individuele arbeidsovereenkomst extra vakantiedagen afgesproken. Dit zijn de bovenwettelijke vakantiedagen.
In de Cao voor het Beroepsgoederenvervoer heb je, als je fulltime werkt, minimaal recht op 24 vakantiedagen. Ben je 10 jaar of langer in dienst of ben je 45 jaar of ouder, dan heb je recht op extra vakantiedagen.

Ziek. En dan?
Het uitgangspunt is: de dagen dat je ziek bent, zijn ziektedagen en je werkgever mag dan geen vakantiedagen inhouden. Maar er zijn uitzonderingen. Je werkgever mag wel bovenwettelijke vakantiedagen afschrijven:
als hierover afspraken staan in je cao, je contract of het bedrijfsreglement (verzuimprotocol). Let op: in de Cao voor het Beroepsgoederenvervoer is hierover niets afgesproken.
– als je zelf toestemming geeft om ziektedagen af te trekken van je vakantiedagen.

Toestemming geven?
In overleg met jou mag je werkgever vakantiedagen verrekenen met ziektedagen. Wanneer je daadwerkelijk op vakantie gaat, terwijl je ziekgemeld bent en je van je vakantiedagen kunt genieten, is het ook mogelijk om wettelijke vakantiedagen af te schrijven.

Verjaring dagen
Wettelijke vakantiedagen verjaren bij niet-zieke werknemers na een half jaar na afloop van het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Bij zieke werknemers zit dit anders. Wanneer je door ziekte niet in staat bent om vakantie te genieten, dan vervallen de wettelijke dagen na vijf jaar. Net zoals je bovenwettelijke dagen. Let op: ben je ziek en kun je gewoon vakantie genieten maar neem je ze niet op? Dan vervallen de wettelijke dagen gewoon na een half jaar.

Vragen? Bel gratis met de stichting VNB 0800-0225022, kijk op caonaleving.nl of mail naar transport@fnv.nl

Wat is eigenlijk het Persoonlijk Keuzebudget (PKB)?

Vanaf 1 januari 2018 heb je een Persoonlijk Keuzebudget, het PKB. Je kunt zelf kiezen waaraan je dit budget wilt besteden: vrije tijd, scholing of geld.

Wat zit er in het PKB?

In de cao staat dat als je voltijd werkt, je recht hebt op minimaal 24 vakantiedagen per jaar. Daarvan worden vanaf 1 januari 2018 twee dagen omgezet in geld en dat bedrag wordt in je PKB gestort. Werk je langer dan tien jaar bij je werkgever? Of ben je jonger dan 19 jaar of ouder dan 45? Dan heb je volgens de cao recht op nog meer vakantiedagen. Ook de waarde van deze extra vakantiedagen komt in je PKB. En als je wilt, mag je je PKB zelf aanvullen met brutoloon.

Zelf kiezen

Bij elke loonbetaling kun je kiezen of je het tot dan toe opgebouwde PKB-saldo wilt inzetten of niet. Je hebt drie keuzes:

 1. vrije tijd – tot maximaal 18 extra vrije dagen;
 2. geld – dan krijg je (een deel van) je PKB bruto uitbetaald;
 3. scholing – deze scholing mág, maar hoeft niets met je werk te maken te hebben.

Wat is een vrije dag in het PKB waard?

De waarde van een vrije dag is 8 x je uurloon, vermeerderd met 8% vakantiebijslag. Heb je gewoonlijk recht op een ploegendiensttoeslag of een persoonlijke toeslag, dan moet je werkgever die in de berekening meenemen.

Wat als je je PKB niet helemaal hebt opgenomen?

Dan krijg je het resterende PKB-saldo aan het einde van het vakantiejaar volledig uitbetaald. Heb je vanuit je PKB vrije dagen gekocht maar vervolgens niet opgenomen, dan worden ook deze dagen weer omgezet in geld. En krijg je ze aan het einde van het jaar alsnog uitbetaald.

Blijf je niet het hele jaar in dienst bij dezelfde werkgever?

Aan het begin van elk jaar kent je werkgever jou de vakantiedagen toe. Ga je in de loop van het jaar uit dienst en had je al vakantiedagen opgenomen? Dan kan het zo zijn dat je jouw werkgever de eventueel te veel opgenomen dagen moet terugbetalen. Wel krijg je van je nieuwe werkgever weer vakantiedagen toegekend.

Vragen over het PKB of over andere cao-zaken? Bel gratis met Stichting VNB op 0800-0225022, kijk op caonaleving.nl of mail naar transport@fnv.nl

Mag je werkgever voorschrijven dat je in de zomer maximaal twee weken vakantie kunt opnemen?

De lezersvraag in TON 64 gaat over vakantie. Mag je werkgever voorschrijven dat je in de zomer maximaal twee weken vakantie kunt opnemen?

In de cao staat dat de werkgever de vakantie vaststelt na overleg met de werknemer. Dit wekt de indruk dat de werkgever wel naar de werknemer moet luisteren, maar dat hij vervolgens de vakantie vaststelt. Maar in het Burgerlijk Wetboek staat ook nog een en ander over vakantie. Namelijk:

  1. Als je een schriftelijke vakantieaanvraag doet (bijvoorbeeld dus voor drie aaneengesloten weken in juli) en je werkgever wil deze afwijzen, dan moet hij dat binnen 2 weken schriftelijk doen onder aanvoering van gewichtige redenen. Doet hij dit niet, dan staat de vakantie vast volgens jouw aanvraag.
  1. Vervolgens kan je werkgever je vakantieperiode toch nog wel wijzigen, maar dan draait hij op voor de eventuele kosten.
  1. En van gewichtige redenen is volgens het wetboek alleen sprake wanneer het inwilligen van je vakantieverzoek leidt tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering.

De cao geeft dus aan dat je werkgever met jou moet overleggen, maar dat hij wel het laatste woord heeft. Dit betekent niet dat het je werkgever volledig vrijstaat om te doen wat hij wil. Als je specifieke wensen hebt voor een vakantieperiode moet je werkgever wel goede argumenten hebben om die niet in te willigen. Maar uitgangspunt is dat de werkgever de vakantie vaststelt in overleg met de werknemer.

Hoe zit het met de ‘wachtdag’ bij ziekte?

Als je ziek wordt, mag je werkgever volgens de cao een zogenoemde ‘wachtdag’ toepassen. Wat zijn precies de regels die daarbij gelden?

Loongarantie

In het Beroepsgoederenvervoer wordt je loon per week berekend. Normaal gesproken heeft een fulltimer een loongarantie voor 40 uur per week. (Werk je als parttimer, dan geldt het aantal afgesproken uren per week). Er mogen geen weken met elkaar worden verrekend. De overuren van de ene week mogen dus niet worden gebruikt om een ‘tekort’ aan uren in een andere week aan te vullen.
Voor de eerste week dat je ziek bent, geldt een loongarantie van 32 uur voor een fulltimer, omdat je werkgever in die week een ‘wachtdag’ mag toepassen.

‘Mogen’ toepassen

Wat betekent dat mogen toepassen van een ‘wachtdag’?
Dit betekent dat over je eerste ziektedag geen uren hoeven te worden betaald, tenzij je die dag toch nog gewerkt hebt.

Er kan dus niet automatisch 8 uur in mindering worden gebracht. Welke uren tellen mee?
Ben je na de wachtdag nog ziek, dan wordt er 8 uur per ziektedag genoteerd. Verder wordt er gekeken naar de gewerkte uren in zo’n week. Wanneer je vervolgens boven de 32 uur uitkomt, moet je werkgever je ook die uren betalen.

Voorbeelden

Een voorbeeld fulltimer:

Uren
Maandag en dinsdag werk je 22
Woensdag word je ziek (wachtdag) 0
Donderdag ben je ziek 16
Totaal uit te betalen over deze week 38

Een voorbeeld parttimer (80% = 32 uur per week):

Uren
Maandag en dinsdag werk je 22
Woensdag word je ziek (wachtdag) 0
Donderdag ben je ziek 8
Totaal uit te betalen over deze week 30

Let op: Behalve deze uren heb je bij ziekte ook altijd nog recht op een aanvulling gebaseerd op (onder andere) je gemiddeld aantal overuren.

53 weken? Hoe zit het met je loon?

Een kalenderjaar heeft 52 weken … behalve eens in de vijf tot zes jaar. Dan telt het jaar er 53. In 2015 is dat weer het geval. Wat betekent dit voor je loon? Niets als je per maand betaald wordt. Heb je een 4-wekenloon, dan heb je dit jaar een meevaller. 

Hoezo 53 weken?

Een jaar kent 365 of 366 dagen. Met 52 weken van 7 dagen kom je op 364 dagen (52 x 7 = 364). Blijven er per jaar dus 1 of 2 dagen over. Daarom is er eens in de zoveel jaar een week 53 – zo worden de extra dagen ‘ingehaald’.

Maand- of 4-wekenloon

Krijg je maandloon betaald, hoef je nergens op te letten. Je krijgt dan het complete jaarbedrag in 12 keer. Word je per 4 weken betaald, dan krijg je in de meeste jaren 13 keer je 4-wekenloon (13 x 4 = 52 weken). Dat is ongeveer 7 uurlonen per jaar minder dan je bij 12 maandlonen zou krijgen.

Rekenvoorbeeld

Ter verduidelijking een rekenvoorbeeld:

D5-loon per 4 weken:         2.166,84 euro
D5-loon per maand:           2.355,36 euro
D5-uurloon:                         13,54 euro

13 x 4-wekenuurloon:        13 x 2.166,84 = 28.168,92 euro
12 x maandloon:                 12 x 2.355,36 = 28.264,32
Verschil:                               95,40 euro

En dat verschil is in uren dus 7 (95,40 gedeeld door 13,54, het uurloon)

Let op je loonstrook

De week loon extra moet apart op je loonstrook staan. Of anders moet het basisloon eenmalig het loon voor 5 in plaats van 4 weken zijn.

Wat zijn je rechten als deeltijdwerknemer?

Volgens de cao ben je een deeltijdwerknemer als je een contract hebt voor minder dan 40 uur per week. In artikel 8 van de (TLN-) Cao staan je rechten. 

Naar rato vakantiedagen, ATV-dagen en vakantiegeld

Een deeltijdwerknemer krijgt naar rato vakantiedagen, ATV-dagen en vakantiegeld. Bijvoorbeeld: je hebt een contract van 24 uur per week. Dat is 60 procent van 40 uur. Dan heb jij minimaal recht op 60 procent van 24 vakantiedagen (dus ruim 14 vakantiedagen). Maar let op! Als je meestal meer hebt gewerkt dan je contracturen, moet je werkgever dat aan het begin van het volgende jaar met je verrekenen. Over die extra uren (tot aan het maximum van een fulltimer) krijg je alsnog die extra vakantiedagen of ATV-dagen en de extra vakantiebijslag. 

Extra uren per week

Werk je als deeltijdwerknemer in een week meer dan je contracturen? Dan moet je werkgever de extra uren tot aan 40 uur per week tegen 100 procent uitbetalen. Daarentegen moet je werkgever jou evengoed je contracturen uitbetalen als er in een week te weinig werk voor je is. 

Overuren

Ook voor deeltijdwerknemers geldt dat overuren (130 procent) pas beginnen te tellen als je in een week van maandag tot en met vrijdag meer dan 40 uur werkt. Heb je in een week 42 uur gewerkt in plaats van de afgesproken 24 uur, dan krijg je 16 uur extra uitbetaald tegen 100 procent en 2 uur tegen 130 procent.

Loon bij arbeidsongeschiktheid

De extra uren tot gemiddeld 40 uur per week tellen mee voor het loon bij ziekte. Voor de bepaling hiervan bereken je het gemiddelde van de extra gewerkte uren (tot 40 uur per week) gedurende de periode van 52 weken voorafgaande de eerste ziektedag. Let op: Je hebt ook recht op doorbetaling van maximaal 7 overuren per week. Dit is inclusief gewerkte zaterdag- en zondaguren. Dit is geregeld in artikel 16 van de cao. Meer informatie hierover vind je op caonaleving.nl bij ‘veel gestelde vragen’.

Meer weten? Bel gratis met Stichting VNB 0800-0225022, kijk op stichtingvnb.nl of mail naar transport@fnv.nl

40-uursgarantie, wat is dat?

Als je een voltijd dienstverband hebt, heb je recht op een garantieloon van 40 uur per week. Dat schrijft artikel 26, lid 1b van de cao voor. Wat is die 40-uursgarantie en wat heb je eraan?

Minstens veertig uur

Kort gezegd zijn je contracturen iedere week gegarandeerd. Werk je fulltime, dan hoor je per week 40 uur betaald te krijgen. Iedere week is een gesloten periode die loopt van maandag tot en met zondag. In die periode hoor je minimaal 40 uur te werken. Is er niet voldoende werk en kom je niet aan die 40 uur? Dan moet je werkgever deze uren aanvullen tot je contracturen. Hij draait dus op voor een eventueel tekort aan gewerkte uren in zo’n week. Hij mag niet de (over)uren van een week ervoor of erna gebruiken. Hij mag ook geen verlofuren inzetten.

Voorbeeld

Stel: Je werkt de ene week 32 uur en de andere 45 uur. Dankzij de 40-uursgarantie van 40 uur, heb je over die twee weken recht op (uitbetaling van) 5 overuren. Over de week met 32 uur krijg je 40 uur uitbetaald. En over de week met 45 uur, krijg je 40 uur plus deze 5 overuren. Overuren zijn namelijk de uren waarmee de diensttijd van 40 uur per week wordt overschreden en die niet op zaterdag of zondag liggen.

Uitzonderingen

Er zijn een paar uitzonderingen. Bijvoorbeeld als er een vrijwillige tijd-voor-tijdregeling is afgesproken. De eerder gemaakte overuren kunnen dan worden ingezet om aan te vullen tot de 40 uur. Een dergelijke regeling moet schriftelijk worden vastgesteld en worden aangemeld bij het secretariaat van de cao-partijen. Een andere uitzondering kan zijn dat er een wachtdag voor arbeidsongeschiktheid is toegepast. In dat geval geldt er een loongarantie van 32 uur per week.

Vragen?

Heb je vragen over je loonbetaling, neem voor ondersteuning contact op met Stichting VNB via het gratis telefoonnummer 0800-0225022 (bereikbaar tijdens kantooruren) of via transport@fnv.nl

Of kijk op www.caonaleving.nl

Wat verdient een uitzendkracht?

Er werken nogal wat uitzendkrachten in transport en logistiek. Hoe zit het eigenlijk met hun beloning? 

Als uitzendkracht val je ‘in principe’ onder de cao voor uitzendkrachten. Je formele werkgever is namelijk het uitzendbureau waarvoor je werkt en niet het transportbedrijf dat je inleent. Maar dit betekent niet dat je anders beloond mag worden dan collega’s die rechtstreeks in dienst zijn bij het bedrijf waar je tewerkgesteld bent. Er mag namelijk geen onderscheid gemaakt worden tussen vaste en ‘flexibele’ krachten. 

Salaris en vergoedingen

Als uitzendkracht dien je beloond te worden volgens de salarisschalen van de Cao Beroepsgoederenvervoer. Daarnaast heb je recht op de overige vergoedingen die volgens deze cao gelden. Dit betekent dat (onder andere) de volgende regelingen ook voor jou gelden (mits je voldoet aan de voorwaarden die de betreffende cao-bepalingen stellen):

 • overwerktoeslag
 • zaterdag-, zondag- en feestdagentoeslag
 • ploegendiensttoeslag
 • toeslag voor eendaagse nachtritten
 • verblijfkostenvergoeding
 • consignatievergoeding 

Arbeidstijden

Ook met betrekking tot arbeidstijden, de duur van de vakantie en het werken op feestdagen mag er geen onderscheid gemaakt worden tussen vaste en ‘flexibele’ krachten. 

Vragen?

Stichting VNB 0800-0225022 (gratis bereikbaar tijdens kantooruren) of transport@fnv.nl Of kijk op www.caonaleving.nl

Hoe zit het met je vakantiegeld?

Heb jij inmiddels je vakantiebijslag ontvangen? De maand mei is de maand waarin het wordt uitgekeerd. Controleer daarom je loonstrook en kijk dan meteen of de hoogte klopt. Hieronder lees je hoe je dat doet.

Word je per vier weken betaald, dan vermenigvuldig je het loon over de vierde periode met 13. Is je loonbetaling per maand dan vermenigvuldig je het loon over de maand april met 12.
De uitkomst hiervan deel je door 100 en vermenigvuldig je met 8 en dan heb je de correcte vakantiebijslag.
Let op: onder loon wordt niet alleen het functieloon verstaan; het is inclusief een eventuele ploegendiensttoeslag en/of persoonlijke toeslag.

Berekening

Je som ziet er dan als volgt uit:

 • bij vier-wekenbetaling: loon vierde periode x 13 x 0,08 = vakantiebijslag.
 • bij maandbetaling: loon april x 12 x 0,08 = vakantiebijslag.

Periode

Vakantiegeld wordt uitbetaald over de periode van 1 januari tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar. Je ontvangt dus een deel met terugwerkende kracht en een deel vooruit. Mocht je eerder uit dienst gaan, dan moet je mogelijk een deel terugbetalen.

Minimum

Je ontvangt in ieder geval altijd het minimum aan vakantiebijslag. Dit bedrag is bij een vier-wekenbetaling 1.971,59 euro bruto (bij een fulltime dienstverband). Bij een maandbetaling staat dit gelijk aan 1.978,26 euro bruto (bij een fulltime dienstverband).

Uitzonderingen

Ben je korter dan een jaar in dienst bij je werkgever of heb je een tijdelijk contract? Dan mag je werkgever jou de vakantiebijslag in twee termijnen uitbetalen. De termijnen zijn dan de maanden mei en november.

Vragen? Bel gratis met Stichting VNB 0800-0225022, kijk op caonaleving.nl of mail naar transport@fnv.nl

6 vragen over de verblijfkostenvergoeding

Mijn werkgever heeft 2 vestigingen; vlak bij elkaar, maar niet op hetzelfde adres. Mijn werkgever zegt dat beide vestigingen mijn standplaats zijn. Klopt dit?

Nee. Je standplaats kan maar op 1 adres zijn.

Mijn werkgever zegt dat ik 2 standplaatsen heb. Kan dat?

Nee. Je kunt maar 1 standplaats hebben.

Ik kan bij de klant koffiedrinken. Heb ik dan nog recht op verblijfkostenvergoeding?

Ja. Alleen het feit dat je bij een klant koffie of thee of soep kunt krijgen, betekent nog niet dat je geen recht hebt op verblijfkostenvergoeding.

Mijn verblijfkostenvergoeding stopt als ik op mijn standplaats kom om te koppelen en begint weer te lopen zodra ik weer van de standplaats vertrek. Klopt dat?

Ja. Je hebt geen recht op verblijfkostenvergoeding zolang je op de standplaats verblijft.

Op de boot betaalt mijn werkgever geen verblijfkostenvergoeding. Klopt dat?

Nee. Verblijfkostenvergoeding loopt door zolang je niet terug bent op de standplaats. Dus ook als je ligt te slapen of op de boot zit.

Mijn standplaats is gewijzigd en mijn werkgever moet gedurende een jaar de extra reistijd en extra reiskosten betalen. Geldt dat ook voor de verblijfkostenvergoeding?

Nee. De verblijfkostenvergoeding wordt vanaf het moment van standplaatswijziging berekend vanaf de nieuwe standplaats.